Guj Ziarat Imam Hussain(as)

બીસ્મિલ્લાહિર રહમા નીર રહીમ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

અસ સલામો અલયક યબન રસુલિલ્લાહે

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

અસ સલામો અલયક યબન અમીરિલ મોઅમેનીન

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الصِّدِّيْقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ ،

અસ સલામો અલયક યબનસ સિદદીકતિત તાહેરતે સય્‍યેદતે નેસાઈલ આલમીન

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُہٗ

અસ સલામો અલયક યા મવલાયા યા અબા અબ્દિલ્લાહે વ રહમતુલ્લાહે વ બરકાતોહ

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ اٰتَيْتَ الزَّكَاةَ

અશહદો અન્નક કદ અકમતસ સલાત વ આતયતઝ ઝકાત

وَ اَمَرْتَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ

વ અમરત બિલ મઅરુફે વ નહયત અનિલ મુનકરે

وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِہٖ وَ جَاهَدْتَ فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِہٖ

વ તલવતલ કેતાબે હક્ક તેલાવતેહિ વ જાહદત ફિલ્લાહે હક્ક જેહાદેહિ

وَ صَبَرْتَ عَلَى الْاَذٰى فِيْ جَنْۢبِہٖ مُحْتَسِبًا حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ

વ સબરત અલલ અઝા ફી જમ્બેહી મુહતસેબન હત્તા અતાકલ યકીનો

اَشْهَدُ اَنَّ الَّذِيْنَ خَالَفُوْكَ وَ حَارَبُوْكَ وَ الَّذِيْنَ خَذَلُوْكَ

વ અશહદો અન્નલ લઝીન ખાલકુક વ હારબુક વ અન્નક લઝીન ખઝલુક

وَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْكَ مَلْعُوْنُوْنَ عَلىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى

વલ લઝીન કતલુક મલઉનુન અલા લેસાને નબિય્યિલ ઉમ્મિય્‍યે વ કદ ખાબ મનિફતરા

لَعَنَ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ لَكُمْ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ

લઅનલ્લાહુઝ ઝાલેમીન લકુમ મેનલ અવ્વલીન વલ આખેરીને

وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

વ ઝાઅફ અલયહેમુલ અઝાબલ અલીમ

اَتَيْتُكَ يَا مَوْلَايَ يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ زَائِرًا عَارِفًا بِحَقِّكَ مُوَالِيًا

અતયતોક યા મવલાય યબન રસુલિલ્લાહે ઝાએરન આરેફન બે હક્કેક મોવાલેયન

لِاَوْلِيَائِكَ مُعَادِيًا لِاَعْدَائِكَ مُسْتَبْصِرًا بِالْهُدَى

લે અવલેયાએક મોઆદેયન લે અઅદાએક મુસ્તબ્સેરન બિલ હોદલ

الَّذِيْ اَنْتَ عَلَيْهِ عَارِفًا بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكَ فَاشْفَعْ لِيْ عِنْدَ رَبِّكَ

અલ્લ‍ઝી અનત અલયહે આરેફન બે ઝલાલતે મન ખાલફક ફશફઅલી ઇન્દ રબ્બેક


– – – ઇમામ ના સરે મુબારક પાસે જઈ ને પઢે – – –

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللّٰهِ فِيۤ اَرْضِهِ وَ سَمَاۤئِهِ

અસ્‍સલામો અલય્‍ક યા હુજ્‍જતલ્‍લાહે ફી અરઝેહી વ સમાએહી

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رُوْحِكَ الطَّيِّبِ

સલલ્‍લાહો અલા રુહેકત્‍તયબે

وَ جَسَدِكَ الطَّاهِرِ

વ જસદેક ત્‍તાહેરે

وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا مَوْلَايَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

વ અલયકસ્‍સલામો યા મવલાયા વ રહમતુલ્‍લાહે વ બરકાતોહુ


– – – ઝિયારતે હઝરત અલી અકબર (અ.) – – –

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ وَ ابْنَ مَوْلَايَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُہٗ

અસ્‍સલામો અલય્‍ક યા મવલાયા વબ્‍ન મવલાયા વ રહમતુલ્‍લાહે વ બરકાતોહુ

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ قَتَلَكَ

લઅનલ્‍લાહો મન ઝલમક વ લઅનલ્‍લાહો મન કતલક

وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

વ ઝાઅફ અલયહેમુલ અઝાબલ અલીમ


– – – ઝિયારતે શોહદાએ કરબલા (અ.મુ) – – –

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُوْنَ ،

અસ્‍સલામો અલયકુમ અય્‍યોહસ્‍સીદ્દીકુન

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الشُّهَدَاءُ الصَّابِرُوْنَ

અસ્‍સલામો અલયકુમ અય્‍યોહશ્‍શોહદા ઉસ્‍સાબેરુન

اَشْهَدُ اَنَّكُمْ جَاهَدْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

અશ્‍હદો અન્‍નકુમ જાહદતુમ ફી સબીલીલ્‍લાહે

وَ صَبَرْتُمْ عَلَى الْاَذٰى فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ نَصَحْتُمْ لِلّٰهِ وَ لِرَسُوْلِہٖ حَتّٰى اَتَاكُمُ الْيَقِيْنُ ،

વ સબરતુમ અલલ અઝા ફી જમ્‍બીલ્‍લાહે વ નસહતુમ લીલ્‍લાહે વ લે રસુલેહી હત્તા અતાકુમુલ યકીન

اَشْهَدُ اَنَّكُمْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّكُمْ تُرْزَقُوْنَ

અશ્‍હદો અન્‍નકુમ અહયાઉન ઈન્‍દ રબ્‍બેકુમ તુરઝકુન

فَجَزَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الْاِسْلَامِ

ફજઝાકોમુલ્‍લાહો અનીલ ઈસ્‍લામ

وَ اَهْلِہٖ اَفْضَلَ جَزَاءِ الْمُحْسِنِيْنَ وَ جَمَعَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ فِيْ مَحَلِّ النَّعِيْمِ

વ અહલેહી અફઝલ જઝાઈલ મોહસેનીન વ જમઅ બયનના વ બયનકુમ ફી મહલ્‍લીન્‍નઈમ


– – – ઝિયારતે હઝરત અબ્બાસ (અ.) – – –

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ،

અસ્‍સલામો અલયક યબ્‍ન અમીરીલ મોઅમેનીન

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الْمُطِيْعُ لِلّٰهِ وَ لِرَسُوْلِہٖ

અસ્‍સલામો અલયક અય્‍યહલ અબ્‍દુસ્‍સાલેહો અલ મુતીઓ લીલ્‍લાહે વ લે રસુલેહી

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ جَاهَدْتَ وَ نَصَحْتَ وَ صَبَرْتَ حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ ،

અશ્‍હદો અન્‍નક કદ જાહદત વ નસહત વ સબરત હત્તા અતાકલ યકીનો

لَعَنَ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ لَكُمْ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَ اَلْحَقَهُمْ بِدَرْكِ الْجَحِيْمِ

લઅનલ્‍લાહુઝ ઝાલેમીન લકુમ મેનલ અવ્‍વલીન વલ આખેરીન વલહકહુમ બેદરકીલ જહીમ

Back